SAMSUN MAKİNA SANAYİ A.Ş
Bir damla için…

Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, gerçek bir kişinin kimlik, iletişim, ikametgah, özgeçmiş gibi bilgileri, fiziksel özellikleri, çalışma yaşamına dair olarak ücret, sağlık bilgileri, sendika üyeliği, performans kayıtları, mesleki geçmişi, eğitim, sertifika bilgileri ve işverenle hizmet ilişkisi kapsamında edinilen ilgili kişiyi belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri kapsamındadır.

KVKK uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Samsun Makina Sanayi Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu” veya “SMS”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında mevzuata uygun bilgilendirmeleri içermektedir.

1.       Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi;

Samsun Makine Sanayi Anonim Şirketi (“SMS”) tarafından toplanan kişisel verileriniz, Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 6698 Sayılı kanunda belirtilen kişisel /özel nitelikteki kişisel verilere ilişkin bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun şekilde işverene verilmemesi/ güncellenmemesi nedeniyle, yasal yükümlükler kapsamında, doğabilecek zararlardan çalışan adayı sorumlu olacaktır.

2.       İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

• Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi

• İnsan Kaynakları Operasyonlarının Yürütülmesi,

• Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi.

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesi kapsamında “Server”ları yurt dışında bulunan hizmet altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, veri sorumlularından/veri işleyenlerden bu şekilde temin edilen kişisel veriler yurt dışına aktarılmış sayılmaktadır.

3.       Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 5 ve Madde 6 hükümlerine uygun olarak, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik, üçüncü

kişi ve/ veya yasal mercilerden elde edilen kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4.       Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları;

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca a sahip olduğunuz kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

·Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·6698 sayılı KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

5.       Veri Sorumlusuna Başvuru;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında İnsan Kaynakları ile iletişime geçmek ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile www.samsunmakina.com.tr adresine iletebilir, bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla, güvenli elektronik imzalı olarak veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi samsunmakina@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, tarifede belirlenen ücret talep sahibi tarafından karşılanacaktır.

Herhangi bir sorunuz veya talebiniz olması halinde samsunmakina@hs01.kep.tr / www.samsunmakina.com.tr üzerinden Veri Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz